top of page
Dijkverbetering Amsteldijk

Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor de dijkverbetering Amsteldijk, die uitgevoerd zal gaan worden in 2018. Het betreft hier de westzijde van de Amstel vanaf de Riekermolen (beeld van Rembrandt), vandaar richting het zuiden naar Ouderkerk aan de Amstel tot onder de A9 (zie projectgebied kaart) Het traject ligt grotendeels in de gemeente Amstelveen en een beperkt deel  in Stadsdeel Zuid. Het gaat om de bescherming van de Middelpolder en de Binnendijks Buitenveldertse polder.

​​​​​​Waarom is dijkverbetering nodig?                                 

Uit een toetsing is naar voren gekomen dat de Amsteldijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven om de dijk te verbeteren.

 

Wat is er al gebeurd?

Er zijn de afgelopen periode een aantal onderzoeken uitgevoerd om de dijk en de omgeving in kaart te brengen. Nu wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de dijk weer aan de eisen te laten voldoen. De onderzoeken zijn verwerkt in een startnotitie. De startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de verschillende belangen, de oplossingsmogelijkheden, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor het verdere verloop van het project. De startnotitie is op 4 oktober 2016 vastgesteld door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

 

Planning

Op dit moment loopt een onderzoek naar wat de beste oplossing is om de dijk te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met veiligheid, landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie en belangen van derden (zoals nutsbedrijven en gemeenten). Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: dijkophoging, binnenwaartse versterking in grond en het plaatsen van een constructief scherm/damwand in de bestaande dijk. De mogelijke maatregelen worden bekeken op hun gevolgen voor ruimtebeslag, omgevingsbelangen (landschap e.d.), duurzaamheid, kosten, behoud van bomen etc. De kosten variëren tussen de 9 en 12 miljoen euro.

Er vindt vervolgens een uitwerking plaats  in een ontwerp-dijkverbeteringsplan (ODVP). In 2017 wordt het plan ter inzage gelegd. Via een inspraakprocedure kunnen omwonenden en derden aangeven wat hun wensen zijn. Na de inspraakperiode wordt het plan waar nodig aangepast. Daarna stelt het waterschap het dijkverbeteringsplan definitief vast. De uitvoering van de werkzaamheden staat voor 2018 gepland.

 

De omgeving wordt in een vroeg stadium betrokken. Via de website www.agv.nl/plannen/dijken/amsteldijk worden ontwikkelingen in de planvormingsfase gecommuniceerd. Ook worden de ontwikkelingen besproken in een klankbordgroep. SBA heeft zitting in de klankbordgroep en richt zich vooral op de belangen van natuur en landschap. Wij houden u op de hoogte via de website.

 

Dijkverbetering Ouderkerk-Centrum

Tegelijkertijd vindt er ook de voorbereiding van de dijkverbetering Ouderkerk- Centrum plaats. Het gaat hier om de bescherming van de Duivendrechtse polder. Op 21 november 2016 vond  een bewonersavond plaats. Het gaat om het stuk tussen  Bakker Out naar Hogereinde tot waar de Binnenweg begint. Totaal 0,5 km. Het ziet ernaar uit dat langs de waterkant een damwand komt tot aan de Amstelbrug. Langs Hogereinde-Noord moet nog een keuze gemaakt worden.
Er is geen klankbordgroep gevormd. Wel zal ook hier een inspraakprocedure worden gehouden.

bottom of page