top of page

Privacy voorwaarden

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van de Stichting Beschermers Amstelland (hierna SBA genoemd), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34260829. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door de SBA door middel van onze donateursadministratie en de verwerkingen via onze website.

SBA respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) donateurs en vrijwilligers is voor de SBA het uitgangspunt bij al haar activiteiten. SBA zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

SBA zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het informeren van haar donateurs en relaties over haar activiteiten, voor de naleving van geldende regelgeving en het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

 

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

SBA heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • De verwerking is noodzakelijk om een vitaal belang van betrokkene of aanverwanten te beschermen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoon / mobiel

 • E-mail

 • Bankrekeningnummer

 

Verzameling van persoonsgegevens

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geëigende middelen, waaronder het ontwikkelen, realiseren en bevorderen van activiteiten ter bescherming van de kernwaarden van het gebied.

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u doneert, uw gegevens achterlaat op onze websites en/of ons gaat volgen via de sociale media. Incidenteel kan SBA ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt in onze donateursadministratie (Microsoft) , website applicatie (Wix) en onze algemene mailbox (Google) gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

SBA kan uw persoonsgegevens aan ondernemingen verstrekken die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. De stichting zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde. De stichting zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat SBA niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

SBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De stichting bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden en betaalgegevens gedurende een periode van 84 maanden, vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.

 

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht SBA te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevensverwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt contact opnemen met Stichting Beschermers Amstelland via info@beschermersamstelland.nl of per brief naar Postbus 146, 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze activiteiten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@beschermersamstelland.nl. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt de SBA informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

 

Wijziging van de Privacy voorwaarden

SBA kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

 

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met via het contactformulier op onze website https://www.beschermersamstelland.nl/contact

bottom of page