top of page

Oproep voor maximale herplant bomen bij verbreding A9 Ronde Hoep/Ouderkerk aan de Amstel


De A9 wordt verbreed tussen Schiphol en Almere. Voor het deel Ouderkerk aan de Amstel/Ronde Hoep zal de uitvoering in oktober 2019 beginnen. Besluitvorming inclusief beroep en bezwaar over de verbreding en het nieuwe benzinestation heeft de afgelopen jaren plaats gevonden en is afgerond.

De inpassing is nu actueel. Gesteld wordt dat niet alle bomen kunnen terugkomen. Er zullen 10.000 tot 14.000 bomen worden gekapt. Een kapvergunning is hiertoe op 19 juni aangevraagd door Rijkswaterstaat (RWS) bij de gemeente Ouder-Amstel.

In het voorgenomen compensatieplan van RWS en de gemeente Ouder-Amstel wordt uitgegaan van slechts gedeeltelijke herplant.

Aan de noordzijde zal een bomenrij langs het nieuwe geluidscherm moeten wijken, aan de zuidzijde wordt voorgesteld de bomen langs de nieuwe Polderweg niet te vervangen en de bomen/struiken op het talud slechts pluksgewijs terug te laten komen.

De Stichting Beschermers Amstelland, gesteund door vele bewoners aan noord- en zuidzijde en de Agrarische Natuurvereniging zijn van mening dat:

De bomen aan de noord- en zuidzijde, zowel langs de Polderweg als op de taluds maximaal moeten terugkomen.

De Ronde Hoep is een zeer waardevolle cultuurhistorische polder die in principe gevrijwaard dient te worden van ingrepen. Nu verbreding van de A9, die de polder doorsnijdt, onvermijdelijk is, dient de weg zoals in de huidige situatie maximaal landschappelijk te worden ingepast en aan het zicht te worden onttrokken.

Bomen langs de (nieuwe)Polderweg en op de taluds dienen maximaal terug te komen. Aaneengesloten lijnen van bomen is hierbij uitgangspunt.

Naast een landschappelijke inpassing speelt de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen en de opname van CO2 en de afvang van fijnstof. Met herplant van bomen van goede kwaliteit kan op termijn de CO2 opname weer worden hersteld.

De gemeente Ouder-Amstel en RWS worden dringend verzocht het inpassingsplan aan te passen. Om dit vorm te geven heeft de Stichting Beschermers Amstelland op 9 oktober haar zienswijze op de geplande bomenkap langs de A9 ingediend bij de Gemeente Ouder-Amstel. Hierin is te lezen hoe SBA denkt dat de bomenkap langs verschillende delen van het vernieuwde A9-tracé beperkt kan worden en waar herplanting mogelijk is.

Meer informatie over de zienswijze van SBA op de bomenkap kan verkregen worden via Renske Peters, voorzitter SBA, via info@beschermersamstelland.nl.


Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page