top of page

Stichting Beschermers Amstelland vraagt aandacht voor bescherming van het Amstelland aan de politiek

De Stichting Beschermers Amstelland heeft politieke partijen in Amsterdam, Ouder-Amstel en Amstelveen middels een brief gevraagd om bij het opstellen van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de bescherming van Amstelland expliciet in verkiezingsprogramma's op te nemen. Hieronder de inhoud van deze brief.


Onze stichting spant zich al jaren in om verdere verstedelijking (grootschalig en sluipend) van Amstelland (zie bijgaande kaart) tegen te gaan en een zowel cultuurhistorisch als landschappelijk zeer waardevol gebied te behouden voor de toekomst. Het unieke gebied is inmiddels ook een van de laatste plekken in Nederland waar weidevogels nog kunnen leven.


Top 10 aandachtspunten

1) De groene scheg Amstelland

Het gebied vormt een van de groene scheggen van Amsterdam, Amstelveen en Ouder Amstel. Een belangrijk uitloopgebied van de stad voor de stedeling Amstelland is door de provincie benoemd tot bijzonder provinciaal landschap. Ook de gemeenten dienen duidelijkheid te geven hoe zij hier gezamenlijk invulling aangeven. Regie over het gebied is hierbij gewenst. De koppen van de scheggen moeten duidelijk onderdeel van het landschap blijven en niet ver-parken tot sportvoorzieningen en andere intensieve voorzieningen.


2) Biodiversiteit

Het gebied kent een hoge waarde aan biodiversiteit. De weidevogels zijn uniek en verdienen een beschermplaats en een duurzaam agrarisch beheer.


3) Verstedelijking

Verder verstedelijking is onwenselijk zowel grootschalig als sluipende verstedelijking

4) Windmolens/energie

Windmolens horen niet in de Amstelscheg vanuit zowel landschappelijk oogpunt als vanuit de bescherming van de weidevogels. De daken van de gebouwen in de Amstelscheg zullen zo optimaal mogelijk met zonnepanelen moeten worden bedekt. Een stimulans hiertoe is gewenst.


5) Beheer en onderhoud

Steeds meer recreanten weten het gebied te vinden. Dit vraagt om een extra onderhoud en beheer van paden en wegen en daar waar nodig zonering van fietsverkeer.


6) Landbouw duurzaam, bodem en water

Om het landschap te behouden is intensieve samenwerking nodig met de beheerders van het landschap: de boeren van Amstelland. Die staan voor grote opgaven. De landbouw zal zich moeten verduurzamen, extensiever moeten worden, de bodemdaling moet tegengegaan worden, het land zal een rol moeten vervullen zowel bij vernatting als bij de opvang en vasthouden van water bij extreme weersomstandigheden en ten behoeve van onze zoetwatervoorraad. Boeren, gemeenten en waterschap zullen intensief moeten samenwerken om deze opgaven te realiseren met behoud van het landschap.


7) Educatiepunten

Om de jeugd meer betrokken te laten zijn bij de ons groen en de klimaatontwikkelingen is het gewenst om educatie daarover te organiseren en programma’s en middelen voor begeleiders beschikbaar te stellen.


8) Voedselbos

In de Amstelscheg liggen potentiële mogelijkheden voor kleine voedselbossen voor educatie, betrokkenheid bij beheer en versteviging van de relatie stad en land. Er is belangstelling om dit te beheren en te onderhouden. Dit vraagt om verdere ondersteuning onder meer van het recreatieschap. Streekproducten zullen gestimuleerd moeten worden


9) Recreatie

Er zijn vele groepen recreanten. Om hen allemaal een plek te geven zullen voorzieningen heringericht moeten worden dan wel nieuwe (kleinschalige) voorzieningen aangelegd moeten worden passend binnen de waarden van het landschap.

10) Financiën

Ter ondersteuning van het beheer en ten behoeve van herinrichting op maat zijn extra middelen gewenst. Ook zijn middelen gewenst voor deskundigheid en monitoring van ontwikkelingen zoals recreatie, beheer en onderhoud, biodiversiteit, landbouw en voedselbossen.


In het algemeen is er regie nodig over de scheggen waarbij de gemeenten hun gemeenschappelijke inzet laten zien. We vragen dan ook van de politieke partijen om actief met de andere gemeentes gezamenlijk beleid te ontwikkelen om een open Amstelland te behouden. Met zorg zien we aanwijzingen dat de gemeentes de Amstelscheg gaan zien als landschapspark wat op zich van alles kan betekenen maar toch wel veraf staat van de huidige situatie. Daarbij willen we erop wijzen dat in de afgelopen coronajaar nog eens extra is benadrukt is hoe belangrijk het gebied is als groene long voor de stad en haar bewoners.


Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page