top of page

Nieuwsbrief winter 2018/2019


We hadden een lange warme droge zomer. Dat was heerlijk om van Amstelland te genieten maar het had ook zijn keerzijde. Nederland is van oudsher goed voorbereid op ‘te veel water’ met dreigingen van wateroverlast en overstromingen. We worden ons nu bewust van de gevolgen van ‘te weinig water’. Ons klimaat is dusdanig aan het veranderen dat we met beide extremen moeten leren omgaan. Droogte heeft consequenties voor de natuur, landbouw, zwemwater, de dijken en daling van de bodem. Ook Amstelland ondervindt de gevolgen.

Voor de boeren was de grasopbrengst lager. De dijken werden de afgelopen maanden extra geïnspecteerd. Gekeken werd of de veendijken geen scheuren gingen vertonen en of de waterkwaliteit goed bleef. Droogte maakt dat het water zouter wordt en dat is slecht voor de natuur en landbouw. Ook de kwaliteit van het zwemwater werd gemonitord. Op sommige plekken werden extra maatregelen genomen. Door het waterschap is een traject gestart om bodemdaling te remmen. Voor SBA staat dit onderwerp op de agenda en we zullen actief meedenken over oplossingen vanuit onze doelstelling. Door de provincie werd onlangs als antwoord op bodemdaling voorgesteld om op nieuwe vormen van ‘natte’ landbouw over te gaan in veenweidegebieden zoals de teelt van lisdoddes (paludicultuur). Prima om mee te experimenteren maar als SBA geven wij het landschap met koeien, weides en vogels niet zo maar op.

We hebben eind 2017 met 17 andere organisaties een Manifest opgesteld “Wij staan voor Amstelland”. Er was enthousiasme bij de ontvangst door bestuurders maar in afwijking van de toezeggingen blijft ondersteuning vanuit de provincie bij de uitwerking tot nu toe teleurstellend. De inzet voor een toekomst van de landbouw die natuurinclusief en duurzaam is en waar de recreatiemogelijkheden zijn afgestemd op de waarden van het gebied, blijft naar onze mening ver onder de maat. Gemeenten ondersteunen het manifest maar ook hier is geen vervolg op gekomen. Het bestuurlijke landschap is erg gefragmenteerd en een samenhangende aanpak voor Amstelland wordt gemist.

Wij willen over de toekomst van Amstelland in debat met de politiek. Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen en die van de waterschappen op 20 maart 2019 organiseren we met de Manifest partijen op 27 februari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur een politiek forum met lijsttrekkers, zittende gemeentebestuurders en maatschappelijke organisaties. U bent van harte uitgenodigd dit bij te wonen. Locatie: Mathildepaviljoen (’t Kabouterhuis) Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam.

In deze nieuwsbrief staan we uitvoerig stil bij de weidevogels, de pogingen om alsnog een Amstellandveer te ontwikkelen, de bedreiging voor Wester-Amstel en de toekomst van het Jagershuis in Ouderkerk.

Tot slot kijken we weer uit naar een volgende Amstellanddag op 2 juni 2019. Na het succes van de 12e keer gaan we ook voor de 13de weer een mooi programma ontwikkelen.

Heeft u ideeën of wil u meewerken aan de activiteiten van SBA geef dit dan aan via info@beschermersamstelland.nl. U kunt ook hier nieuwe donateurs aanmelden.

Als bestuur van SBA wensen wij u prettige feestdagen en een mooi 2019.

Renske Peters (Voorzitter)


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page