top of page

Vechten voor behoud groen karakter Amstelland

De Amstellanddag kon dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Jammer, want daarmee ging de kans om weer even aandacht op het gebied te vestigen, verloren.

“Draagvlak is voor ons ontzettend belangrijk,” aldus Renske Peters, voorzitter van Stichting Beschermers Amstelland. “Wanneer er ontwikkelingen zijn die het groene karakter van het gebied aantasten, vechten we deze aan. Het is fijn om de politiek in zo’n geval te kunnen laten zien dat we veel inwoners achter ons hebben staan. Daarmee kunnen we het gebied beter beschermen.”

Amstelland de groene long van Amsterdam

De waarde van Amstelland, de ‘groene long’ van de stad, heeft zich volgens Peters de afgelopen maanden volop bewezen. “Het is de groene uitloop van de stad. Mensen waren op hun eigen omgeving aangewezen om frisse lucht op te doen, te bewegen in de buitenlucht. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van Amstelland, het gebied wellicht herontdekt. Op sommige plekken was het zelfs te druk.”

Om in contact te blijven met de achterban, heeft de stichting onlangs een nieuwsbrief verstuurd, met daarin een overzicht van de laatste ontwikkelingen en hoe de stichting haar werk in deze tijd probeert te continueren. “Ook hebben we mensen gevraagd hoe zij het gebied in deze periode beleven en wat ze bijzonder vinden. Dat leverde mooie reacties op. Zo noemden mensen het fietsen door Amstelland ‘een geluksmomentje’. Bijzonder dat mensen de rust en stilte, zeker ook gezien de afname in het vliegverkeer, zo dichtbij huis hebben kunnen ervaren. Verder werd opgemerkt: ‘Wat fijn dat hier nog koeien in de wei lopen en we niet alleen groene biljartlakens afgewisseld met maisland zien zoals op vele andere plekken in Nederland.”

Ondanks dat bestuurders in de betrokken gemeenten (Amstelveen, Ouder-Amstel en Amsterdam) alsook de provincie zich hebben uitgesproken voor het behoud van het groene karakter van de Amstelscheg, blijft het opletten geblazen voor de stichting. “De begrenzing van de scheg staat, maar toch wordt er wel aan deze randen geknibbeld. Of worden de randen opgezocht wat betreft de bebouwing. Aan de Amstel bijvoorbeeld. Daar hoort toch een bepaald beeld bij. Bij sommige bouwwerken kun je je vraagtekens zetten als het gaat om inpassing in het landschap. Bovendien wordt er makkelijk bijgebouwd, een uitbouw of schuur erbij. Het is aan gemeenten om te handhaven.”

Windturbines in het Amstelland

Naast bebouwing zijn er nieuwe claims op het groene cultuurhistorische landschap. Zo verzet de stichting zich tegen de aanwijzing van de noordoost punt van de Amstelscheg als zoekgebied voor windturbines. “Windturbines passen naar ons gevoel niet binnen de Amstelscheg. Alle begrip voor de energieopgave die er ligt, maar we willen juist de Amstelscheg met z’n allen groen houden. Daar passen geen grote windturbines in. Die zouden beter naast bestaande infrastructuur geplaatst moeten worden. Denk aan wegen of bedrijventerreinen.”

Zonneweiden in het Amstelland

Zonneweiden in Amstelland ziet de stichting niet zitten. “Zonneweiden en weidevogels gaan nu eenmaal niet samen. Wel kun je er voor kiezen om zonnepanelen op daken van bedrijven en boerderijen te plaatsen, om zo een bijdrage te leveren aan de energieopgave.” Peters pleit voor meer samenwerking. Tussen gemeenten, provincie, ondernemers (onder wie boeren) en beschermers. “In het geval van de energieopgave moet over de grenzen van gemeenten worden gekeken naar plekken waar windturbines en zonnepanelen het best kunnen worden geplaatst zonder dat het landschap wordt aangetast.

Ook wat betreft de toekomst van het groene en cultuurhistorische karakter kan beter naar elkaar worden geluisterd. Bij het maken van plannen en ontwerpschetsen voor het Amstellandgebied zitten boeren, de beheerders van het gebied, vaak niet aan tafel. Terwijl we de boeren wel keihard nodig hebben. Een groep boeren in de Ronde Hoep wil verduurzamen door te extensiveren. Per koe heb je dan meer ruimte nodig. Ondersteuning van de provincie is daarvoor nodig en dat geldt ook voor maatregelen tegen bodemdaling. Samen optrekken met de beschermers kan tot meer draagvlak leiden.”

De stichting is niet alleen in gesprek met ondernemers , bestuurders, maar ook met de gebruikers van het gebied. “Wandelend en fietsend van Amstelland genieten, wordt vooral door ouderen gedaan. In generatiegesprekken geven jongeren aan het belang van het behoud van Amstelland te zien, maar zij zouden graag andere manieren zien om het gebied te beleven. Niet door het organiseren van festivals, maar bijvoorbeeld wel door initiatieven als het Gezellenhuis in Ouderkerk waar mogelijk een bierbrouwerij met café en theateractiviteiten, in komen, een kans te geven.”

Voorzitter Stichting Beschermers Amstelland over behoud groen karakter

Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page