top of page

Nieuwsbrief Stichting Beschermers Amstelland januari 2022

Beste Beschermers,


De dagen lengen, het nieuwe jaar is nog pril. Wordt het in 2022 weer als “vroeger”? De pandemie is nog niet voorbij. Daarnaast is nog duidelijker geworden dat we een forse aanpak nodig hebben van de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de huizenbouw. In Amstelland spelen al deze problemen.


De pandemie geeft aan hoe belangrijk het groen is in de nabijheid van je huis. Het ommetje tussen het thuiswerken door, het sporten in de openlucht en de rust en ruimte als tegengewicht van de stress die de hele situatie met zich meebrengt. Dat Amstelland tot het mooiste bijzondere provinciale landschap werd gekozen geeft maar weer eens het belang van deze groene long aan.


De urgentie om het klimaatprobleem aan te pakken is groot. Het gebruik van fossiele brandstof zal omlaag moeten. Groene energie zoals zon en wind komen ervoor in de plaats. De grote vraag is waar je de winning daarvan moet lokaliseren. Een afweging tussen natuur en landschap en alternatieve energievormen is lastig.


Het klimaatprobleem beïnvloedt het polderlandschap van Amstelland. Het terugdringen van CO2, het stikstofprobleem, de bodemdaling en de gevolgen van droogte vormen een complexe opgave en raken de toekomst van de landbouw en daarmee ook het landschap met zijn openheid en weidevogels. Wat voor soort landbouw kan een bijdrage leveren aan de oplossingen op korte en lange termijn? En hoe houdbaar is het huidige landschap op de lange termijn?


De verstedelijking zal doorgaan. Veel huizen zullen gebouwd moeten worden. Hoewel tot nu toe door de betrokken bestuurders van Amstelland de uitspraak is gedaan dat Amstelland gevrijwaard blijft van stedelijke uitbreidingen, is de druk groot. Deze unieke groene long, zo dicht bij de stad, mag niet verdwijnen.


Een jaar van reflectie en vooruitkijkenStichting Beschermers Amstelland (SBA) wil reflecteren op haar functioneren. SBA is 15 jaar succesvol maar het bestuur stelt zich de vraag of we voldoende zijn voorbereid op de veranderingen zoals hiervoor beschreven.

We gaan de komende maanden verkennen of, en zo ja hoe, we onze koers moeten bijstellen en of de wijze waarop we zijn georganiseerd moeten aanpassen. Dit doen we op verschillende manieren. Door in gesprek te gaan met u als beschermer, fysiek in de zogenoemde Amstellandontmoetingen, maar ook online. Wij willen met onze collega-organisaties op het gebied van natuur, landschap en landbouw in gesprek over de toekomst van Amstelland en welke samenwerking daarbij wenselijk is. Ook aan bestuurders gaan we hun mening vragen over de rol van SBA. Op de Amstellanddag 2022, vooralsnog gepland op 12 juni, presenteren wij onze bevindingen.

Via een digitale nieuwsbrief, waarvan hierbij de eerste, voorzien we u regelmatig van nieuws.


We hopen dat u in 2022 volop van ons mooie Amstelland kunt genieten.Namens het bestuur,

Renske Peters,

Voorzitter

 

Opsteker voor Amstelland: gekozen tot het mooiste 'bijzondere provinciale landschap' van Noord-Holland

De Amstelscheg is verkozen tot het mooiste ‘bijzondere provinciale landschap’ van Noord-Holland. Er kon worden gestemd op 32 bijzondere provinciale landschappen in de provincie. Op de tweede plaats eindigde Texel.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) heeft op 17 december de prijs voor het meest bijzondere landschap uitgereikt aan burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel en aan de Amstelveense wethouder Floor Gordon (o.a. Groen en duurzaamheid). De uitreiking vond plaats op buitenplaats Wester-Amstel.


Esther Rommel gaf in haar speech aan de stemmers goed te snappen. “De Amstelscheg is een groene parel ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Het is een prachtig historisch landschap ontstaan rond de veenrivieren die nog steeds door het gebied slingeren...”

De voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland was bij de uitreiking aanwezig: “De Beschermers van Amstelland zijn trots dat ons gebied zo enorm wordt gewaardeerd. Deze prijs geeft extra ondersteuning aan onze inzet om het gebied te beschermen.”

 

Beschermers Amstelland vragen lokale politiek om behoud van open landschap

Stichting Beschermers Amstelland heeft politieke partijen in Amstelveen, Ouder-Amstel en Amsterdam opgeroepen om de bescherming van Amstelland expliciet in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 worden gehouden. 10 Kernpunten zijn benoemd om het open landschap te behouden, waaronder het tegengaan van verstedelijking en het plaatsen van windturbines, verduurzaming van de landbouw en versterking van de biodiversiteit. De toename van de recreanten vraagt om beter onderhoud en beheer van paden en zonering van het fietsverkeer. De gehele brief is te lezen op onze website: www.beschermersamstelland.nl

 

Amstellandontmoetingen

Zoals al eerder aangekondigd hadden we voor ogen om deze winter een aantal ontmoetingen te organiseren over het verleden, heden en toekomst van Amstelland, te houden op de buitenplaats Wester-Amstel die hiervoor beschikbaar is gesteld. Dit samen met de partners Amstellandmuseum, IVN en Beth Haim.

Door corona is dit uitgesteld omdat we het te risicovol vonden om met veel mensen bijeen te komen. De plannen zijn er nog steeds.


Onze voorlopige eerste ontmoeting staat gepland op 27 februari met de natuurfilosoof Matthijs Schouten. Omdat nu nog onzeker is of dit doorgang zal vinden, berichten we u hierover later.

 

Publicatie Bovenkerkerpolder

In december 2021 verscheen het o.a. door de Stichting Beschermers Amstelland gesponsorde boek van Hans Noltes ter gelegenheid van 250 jaar droogmakerij onder de titel ‘Bovenkerkerpolder. Open, stil, groen, duurzaam’. Het boek geeft een caleidoscopisch beeld van de polder met aandacht voor de geschiedenis van de polder, bijzondere wetenswaardigheden, actuele ontwikkelingen (o.a. de villabouw in het gebiedje rond café De Zwarte Kat en de waterbuffels achter in de polder) en een toekomstbespiegeling. Het boek zou gepresenteerd worden op de eerste Amstellandontmoeting op Wester-Amstel die helaas niet door kon gaan vanwege corona. Zodra dit kan wordt er door het IVN Amstelveen in samenwerking met de Stichting Beschermers Amstelland een nieuwe middag georganiseerd waarop het boek aangeboden zal worden aan Floor Gordon, wethouder (o.a. Groen en duurzaamheid) in Amstelveen.

 

AMSTELLANDDAG 12 juni 2022

Natuurlijk niet met zekerheid te zeggen maar met een optimistische blik kijken we uit naar de volgende Amstellanddag op 12 juni 2022. Niet de eerste zondag van juni maar de tweede in verband met Pinksteren.

Jaarrapportage 2021 IVN Noord-Holland Zuid: Grutto stabiel langs de Amstel

De beheermonitoring boerenlandnatuur laat in haar jaarrapportage regio Noord-Holland Zuid (IVN) zien dat met veel inzet een stabiele populatie grutto’s langs de Amstel is ontstaan. Het uitkomstpercentage van de beschermde legsels was met 63% aan de lage kant. Meer feiten en weetjes kunt u lezen in het rapport, waarin per deelgebied de resultaten worden gepresenteerd: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-amstelveen/nieuws/beheermonitoring-boerenlandnatuur-noord-holland-zuid-2021

 

Actualisatie Gebiedsperspectief Amstelscheg

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Dat is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit. De adviseurs van bureau Over Morgen zijn ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven. Wethouder Floor Gordon wethouder (o.a. Groen en duurzaamheid) in Amstelveen: “De Amstelscheg is zeer geliefd. Er is grote betrokkenheid, er lopen al tal van projecten, maar de bestuurlijke en inhoudelijke samenhang ontbreekt soms te veel”. Regie is nodig.


Stichting Beschermers Amstelland is bij de opzet van de actualisatie betrokken en zal gedurende het proces een actieve inbreng leveren. In gesprekken met de beschermers die we de komende tijd gaan houden, zullen we de inbreng van SBA bespreken.

 

Investeringsbudget landschapsversterking

In het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam is afgesproken om middelen te reserveren voor de groene scheggen aan de zuidkant van Amsterdam: de Westeinderscheg en de Amstelscheg. De zuidelijke groene scheggen worden als uniek en van groot belang gevonden voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de metropoolregio. Onderkend wordt dat de stedelijke en recreatieve druk op deze groene scheggen zeer groot is. Daarom reserveert de Provincie € 4,2 miljoen als investeringsbudget om het landschap hier te versterken en de gebruiksmogelijkheden ervan te vergroten.


SBA is in contact met de provincie om de investeringen voor de Amstelscheg concreet te maken ten behoeve van het onderhoud en beheer van het landschap, aandacht voor de de infrastructuur voor fietsers en wandelaars waar grote druk op staat en meer investeringen voor biodiversiteit en educatie.

 

Windmolens in Amstelland

Grondgebied Amsterdam

De ambitie om extra windmolens te plaatsen in Amsterdam, is al vastgesteld. Ongeveer de helft daarvan komt in het Havengebied. De ambitie staat in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 en in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Het streven is om dit te realiseren voor 2030 en de vergunningen hiervoor voor 2025 te verlenen. De locatie aan de noordkant van Amstelland is aangewezen als extra reservegebied. Eerst komen de voorkeursgebieden dan de reservegebieden en dan de extra reservegebieden zoals Amstelland. Het hele proces wordt geëvalueerd waaronder de wijze waarop de participatie heeft plaatsgevonden. SBA heeft hieraan deelgenomen en haar kritiek geuit. Wordt vervolgd.

Grondgebied Ouder-Amstel

De gemeenteraad heeft het gebied rondom de A9/A2 aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Dit betekent niet dat hier windmolens komen, het betekent dat er in dit gebied onderzocht wordt of het mogelijk is om windmolens te plaatsen. Zo stelt de gemeente. De laatste ontwikkeling is dat de coöperatie De Windvogel de mogelijkheden onderzoekt om de Amstelvogel te vervangen door een ander model windmolen en daarnaast maximaal twee windmolens, ten zuiden van de A9 te plaatsen. De Windvogel heeft Bureau Waardenburg de onderzoeksopdracht gegeven de natuur en landschapseffecten te onderzoeken. SBA zal samen met andere natuur- en milieuorganisaties de uitkomsten op de voet volgen.

 

't Jagershuis

De eigenaar van ‘t Jagershuis (Breevast) heeft gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om voor Kerstmis met een concreet voorstel voor instandhouding van het monumentale pand aan Amstelzijde te komen. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. Eerder was uit een inspectie door de gemeente gebleken dat het rijksmonument langdurig niet onderhouden is en de onderhoudstermijn voor verschillende onderdelen aantoonbaar is verlopen. Deze situatie had volgens het college tot gevolg dat de instandhouding van het rijksmonument gevaar liep. De eigenaar voldeed daarmee volgens B en W niet aan de instandhoudingsplicht uit de Erfgoedwet.

 

De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor circa 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Kijk voor meer informatie over De Nieuwe Kern op www.denieuwekern.nl.


Voor Stichting Beschermers Amstelland is van belang hoe de nieuwe woonwijk zijn aansluiting krijgt met Amstelland. De Kern ligt pal ten oosten van de A2. Natuurlijk zullen ook de nieuwe bewoners van de Nieuwe Kern gaan genieten van Amstelland. Waar een overgang komt is nog in discussie. De Duivendrechtsepolder, direct naast de A2 gelegen, is een belangrijk veenweidegebied. Aan de gemeente Ouder-Amstel hebben wij in gesprek met wethouder Jansen aangegeven hier nauw bij betrokken te willen zijn.

Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page